Politica de cooperare pentru dezvoltare

Cadrul legal


Cadrul legal privind finanţarea pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare pentru dezvoltare este reprezentat de Legea 213/2016, care reglementează acţiunile de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară finanţate din bugetul de stat al României, cadrul programatic şi instituţional, precum şi cadrul de finanţare şi implementare în domeniul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.


Domenii de activitate

Conform art. 4 al Legii 213/2016:

 • Cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară cuprinde totalitatea măsurilor întreprinse şi finanţate de România pentru dezvoltare internaţională.
 • Asistenţa umanitară include setul de activităţi întreprinse cu scopul de a oferi ajutor şi sprijin persoanelor aflate în nevoie, în caz de dezastre naturale de mare amploare, foamete şi malnutriţie sau alte situaţii de urgenţă ori ca urmare a conflictelor, precum şi de a asista şi sprijini programele de prevenire, reabilitare şi reconstrucţie;
 • Educaţia pentru dezvoltare reprezintă transferul de cunoştinţe şi abilităţi necesare în sensul respectării dreptului de acces al fiecărei persoane, de-a lungul vieţii, la oportunităţile de înţelegere şi asumare a preocupărilor la nivel global în domeniul dezvoltării şi a relevanţei locale şi personale a acestor preocupări, şi de a-şi asuma drepturile şi responsabilităţile care îi revin în calitate de locuitor al unei lumi interdependente şi în schimbare.
 • Conştientizarea în domeniul dezvoltării constă în acele activităţi menite să promoveze o mai bună înţelegere şi responsabilizare socială privind cauzele care se află la baza sărăciei şi structurile sociale care le promovează.
 • Comunicarea în domeniul dezvoltării este un proces social continuu, bazat pe dialog, care vizează angrenarea factorilor interesaţi, stabilirea de medii şi canale care să promoveze schimbul de informaţii, evaluarea riscurilor şi oportunităţilor, întărirea încrederii, mobilizarea socială.


Cadrul instituţional

Ministerul Afacerilor Externe este coordonatorul politicii de cooperare pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară a României. Acesta urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi angajamentelor internaţionale de dezvoltare asumate de către statul român, raportează anual Guvernului activităţile realizate, şi încheie acorduri de finanţare cu beneficiarii programelor (Legea 213/2016, art.5(1) ).

Comitetul Consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară are atribuţii în domeniul asigurării unităţii planificării strategice şi stabilirii priorităţilor în activităţile desfăşurate de statul român. Din Comitet fac parte reprezentanţi ai instituţiilor specializate, societăţii civile, mediului academic şi al celui de afaceri ((Legea 213/2016, art.7).

Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare RoAid asigură atât planificarea programatică în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, cât şi implementarea acesteia. Agenţia va îndeplini atribuţii precum programarea bugetului, execuţie bugetară, monitorizare, evaluare şi raportare către instituţiile naţionale şi organizaţiile internaţionale a acţiunilor întreprinse de România (Legea 213/2016, art. 5(2) ).


Cadrul programatic

MAE elaborează, cu consultarea Comitetului Consultativ:

 • Programul multianual strategic de cooperare pentru dezvoltare – document conţinând priorităţile de cooperare pentru dezvoltare şi modalităţile de implementare ale acestora pentru cel puţin 4 ani (Legea 213/2016, art. 8);
 • Planul anual de cooperare pentru dezvoltare – document planificând activităţile concrete ale României în domeniu din timpul anului aferent exerciţiului financiar (Legea 213/2016, art.9);

Aceste documente sunt supuse aprobării de către Guvernul României.


Cadrul de finanţare şi implementare

Fondurile alocate pentru activităţile de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară pot fi utilizate conform următoarelor modalităţi:

 • Implementare directă (Legea 213/2016, art. 12)– realizată direct de către MAE sau de către structurile sale prin:
  • Achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii
  • Donaţii
  • Transfer de expertiză către beneficiari
  • Acordarea de burse de studiu şi cercetare;
 •  Implementare indirectă (Legea 213/2016, art. 13-15)– prin transfer de fonduri către beneficiari, în temeiul unui acord de finanţare sau pe baza unui ordin de ministru. Poate consta în:
  • Granturi – contribuţii financiare directe, acordate în urma unei proceduri competitive de selecţie a beneficiarilor (Legea 213/2016, art. 16);
  • Sprijin bugetar direct – transferul de resurse financiare către entităţi de drept public din alte state pentru atingerea unor obiective (Legea 213/2016, art. 17);
  • Contribuţii voluntare – acordate unei organizaţii internaţionale sau unei entităţi administrate de aceasta, putând fi neafectate sau afectate unei anumite destinaţii (Legea 213/2016, art. 18)

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul RoAid.

 

noiembrie 2016

 Politica de cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară